Ambiciosa, potser. Tossuda… Decidida? Entusiasta. Suposo que amb qualsevol d’aquestes paraules em podria definir, si hagués de fer-ho amb una de sola.

Em dic Emma, estudio primer de Periodisme amb el corresponent itinerari de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i tinc moltes ganes d’escriure. Escriure sobre el món, sobre les persones, sobre el què, però especialment sobre el per què: ser capaç de trobar-lo per cridar-lo ben fort.

M’encanten força coses, per exemple la lectura, l’escriptura, els viatges, les persones i –aquesta és força nova- el voluntariat. Una experiència descoberta recentment que m’apassiona perquè es basa en el contacte amb persones diferents; persones que m’obren nous horitzons. M’encanta submergir-me en el desconegut i conèixer els desconeguts: són la nostra matèria primera.

Tal com deia Ryszard Kapuściński, “hauríem de buscar el diàleg i l’entesa amb l’Altre; els anys viscuts entre pobles remots em va ensenyar que la bondat respecte el proïsme és l’única actitud que pot tocar el punt sensible, humà, de l’Altre”. L’Altre és el diferent, l’individu que pertany a una realitat oposada: l’Altre és la font primordial de la narració sobre els quès i els perquès. Al seu llibre Encuentro con el Otro, aquest mestre del periodisme vincula aquest ofici amb la filosofia del diàleg –de pensadors com Emmanuel Lévinas, Martin Buber, Ferdinand Ebner i Gabriel Marcel-: “Aquests filòsofs van proclamar la necessitat, o fins i tot el deure ètic, d’apropar-nos i obrir-nos a l’Altre, de tractar-lo amb benevolència”. Jo vull conèixer, vull descobrir, vull endinsar-me en mons desconeguts de la mà dels seus protagonistes: i el voluntariat n’ha esdevingut una primera forma.

Somniadora. El meu somni més antic, ser periodista: ha perdurat. I estic més a prop del que havia estat mai d’arribar-hi.

Aquest bloc compartit amb la Lucía significa la primera oportunitat de ser llegida.

Espero que el gaudiu!

Emma.

Ambitious, maybe. Stubborn. Decided? Enthusiastic. I suppose that any of these words would fit in a one-word description of myself.

My name is Emma, I study Journalism and Political Sciences in Universitat Pompeu Fabra and I’m eager to write. Write about the world, about the people, about its what’s but most of all about its why’s: being able to find them and shout them loudly.

I love quite a lot of things such as reading, writing, traveling, people and a pretty new one: volunteering. I like it because of the chance it gives to discover new realities. It’s based on the meeting of different people –people that widen my horizons. I love diving in the unknown and meeting the people who belong to it: they are journalist’s raw material. As Ryszard Kapuściński said, “we should look for dialogue and understanding with the Other; my years lived in remote places taught me that goodness towards the fellow is the only attitude that touches the sensitive, human fibre of the Other”. The Other is the different one, the individual who belongs to another reality –the main source of the reality-telling. In his book called itself The Other, this master of journalism links both this profession and philosophy of dialogue –developed by thinkers such as Emmanuel Lévinas, Martin Buber, Ferdinand Ebner and Gabriel Marcel-: “This philosophers proclaimed the need and even the ethic duty to approach and open ourselves to the Other, to treat them with benevolence”. I want to know, I want to discover, I want to submerge myself in unknown worlds, leaded by its main characters: and volunteering has become a first way to achieve that.

Dreamer. My oldest dream, being a journalist. It remained. And I feel I’m the closest I’ve ever been to achieve it.

This shared blog with Lucía means the first opportunity to be read.

I hope that you enjoy it!

Emma.

Anuncis